top of page

Szkolenie przygotowujące do zdobycia państwowych uprawnień elektroenergetycznych G2 przeznaczone jest osób starających się o te uprawnienia po raz pierwszy, jak również dla tych, którzy chcą odnowić (przedłużyć) uprawnienia energetyczne po 5 latach (co jest wymagane przepisami prawa). Udział w szkoleniu mogą wziąć wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Pełnoletność – uczestnik kursu elektryka musi mieć skończone 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia w grupie G2

 • Wykształcenie minimum podstawowe

 • Posiadanie dokumentu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)

​​

Nie wymagamy od uczestników szkolenia, aby posiadali kierunkowe wykształcenie elektryczne!

Pragniemy sprostać Państwa oczekiwaniom dlatego stale rozwijamy naszą ofertę szkoleniową. Obecnie otrzymujecie Państwo możliwość odbycia szkolenia sepowskiego G2 w następujący sposób:

 

•    szkolenie na żywo prowadzone w czasie rzeczywistym 

•    szkolenie wideo z dostępem 24h/7

Szkolenia na żywo prowadzone są przez naszych wysokiej klasy specjalistów ze Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich. Nasi szkoleniowcy to najlepsi eksperci, praktycy z branży energetycznej. Mają również wieloletnie doświadczenie  w prowadzeniu szkoleń oraz egzaminów energetycznych G1, G2 i G3, a fachową wiedzę przekazują w taki sposób, aby każdy kandydat został perfekcyjnie przygotowany do zdania państwowego egzaminu kwalifikacyjnego.

Natomiast nasze profesjonalne szkolenia wideo skierowane są do osób, które wolą samodzielnie przygotować się do egzaminów o dowolnej porze i chcą mieć do nich stały dostęp 24h/7, także po zdaniu egzaminu. Nasze wideo kursy są stale aktualizowane. 

Wszystkie nasze szkolenia niezależnie od wyboru sposobu ich odbywania przedstawiają w bardzo przystępny sposób wszelkie aktualne zagadnienia, które są przydatne zarówno w trakcie egzaminu jak i późniejszej pracy. Ponadto charakteryzują się bardzo wysoką jakością merytoryczną, co przekłada się na bardzo wysoką zdawalność egzaminu państwowego. 

Uprawienia SEP G2 Ciełownicze
Profesjonalne szkolenie przygotowujące do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego URE w grupie energetycznej (ciepłowniczej) G2. 

Uprawnienia Ciepłownicze G2

Eksploatacja | Dozór 

Obowiązujące akty prawne

Zakres tematyczny szkolenia oraz egzaminu G2 

Wymagania stawiane kandydatom

Nasze szkolenia cieplne G2 cieszą się bardzo dużą popularnością, gdyż pozwalają zdobyć dodatkowe bardzo cenne kwalifikacje zawodowe w branży energetycznej, które są i jeszcze przez wiele lat będą bardzo poszukiwane na europejskim rynku zatrudnienia. Nasze kursy energetyczne doskonale przygotowują do egzaminu SEP na uprawnienia cieplne. Jest to oczywisty wybór dla osób, które zajmują się lub planują zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Nasze szkolenia w pełni profesjonalnie przygotowują do zdania egzaminu państwowego w zakresie:

 • Obsługi

 • Konserwacji

 • Remontów

 • Montażu

 • Uprawnień kontrolno-pomiarowych

Wybór zakresu należy do Państwa i jest uzależniony od posiadanej wiedzy oraz doświadczenia.

Nasze szkolenia dedykujemy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Bardzo chętnie korzystają z nich przedsiębiorstwa, które inwestują w ten sposób w kompetencje swojej kadry (odnośnik do podstrony „szkolenia zamknięte”)

Nasza firma stawia na wysoką jakość obsługi oraz dopasowanie oferty do Państwa potrzeb. Nasi konsultanci są dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 16.00.

Wybór terminu i godziny egzaminu + przyjazny przebieg

Zakres tematyczny obowiązujący Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru (D) i/lub Eksploatacji (E)

Uprawnienia SEP 

Przedstawiamy poniżej zagadnienia prezentowane podczas szkoleń z grupy G2 - rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji: 

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

 9.  Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Cenimy Państwa czas dlatego Nasi Klienci otrzymują możliwość samodzielnej rezerwacji konkretnego terminu i godziny egzaminu. Egzamin może odbyć się również w innym dniu niż szkolenie. Możecie Państwo zdawać egzamin z różnych grup G1, G2, G3 jednocześnie. 

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie

G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

W zarezerwowanym dniu oraz godzinie Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego online przeprowadzanego przez Naszą Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji i tym samym ze zdobyciem lub przedłużeniem państwowych uprawnień elektroenergetycznych. Dbamy o to, aby nasze egzaminy przebiegały w przyjaznej atmosferze. Nasze szkolenia oraz dodatkowe materiały edukacyjne dostępne na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji dają możliwość  bardzo dobrego przygotowania do egzaminów i przekładają się na bardzo wysokie wyniki zdawalności. 

Z nami najłatwiej zdobędziesz Państwowe Uprawnienia Energetyczne SEEP z grupy G1, G2 i G3 oraz zyskasz dodatkowe korzyści.

Natychmiastowa informacja o zdaniu egzaminu Dostęp 24/7 do uprawnień

Bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu ustnego online Nasza Komisja Kwalifikacyjna  wprowadza do systemu informację o jego wyniku. Otrzymujecie Państwo natychmiast wiadomość o wynikach na maila i/lub smsem. Następnie dzięki naszej aplikacji będziecie Państwo mieli dostęp 24/7 do uzyskanych uprawnień. Dodatkowo Państwowe Świadectwo Kwalifikacji wyślemy tradycyjnie pocztą na wskazany przez Państwa adres. 

Komisja Kwalifikacyjna przy Stowarzyszeniu Elektroenergetyków Polskich (SEEP) powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) posiada takie same uprawnienia do wydawania Państwowych Świadectw Kwalifikacyjnych z grupy G1/G2/G3 tzw. uprawnień elektrycznych/elektryka/sepowskich, jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Naczelna Organizacja Techniczna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych (NOT).

Zakres terytorialny obowiązywania świadectw jest również identyczny. Państwowe Świadectwa Kwalifikacyjne SEEP wydane przez nasze Komisje Egzaminacyjne ważne są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Ponadto nasze komisje mają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup (po odbyciu szkolenia G1, G2, G3) w kompletnym zakresie punktowym (pkt. 1-10).

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia tzw. sepowskie, których ważność trwa 5 lat.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 • Eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

 • Dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  Prace na stanowiskach eksploatacji i dozoru dotyczą wykonywania wymienionych poniżej czynności:

 1. mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;

 2. związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci w zakresie konserwacji;

 3. związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego w zakresie remontów;

 4. niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci w zakresie montażu;

 5. niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci w zakresie kontrolno-pomiarowym.

 Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1. na stanowiskach eksploatacji (E):

· Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

· Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

· Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

· Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

2. na stanowiskach dozoru (D):

· Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

· Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

· Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

· Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

· Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

· Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

· Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Sprawdzanie kwalifikacji zawodowych podczas państwowego egzaminu dokonywane jest zgodnie z wymienionymi poniżej aktami prawnymi:

 

Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami); - dodać odnośniki/przekierowania jak na stronie SEP Egzaminy - Oferta - SEP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828);

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzenia energetycznych;

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.).

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • TikTok
 • Pinterest - Grey Koło
bottom of page