top of page
 • Zdjęcie autoraJan M

Co zmieniło się w 2022r w sprawie tzw. Uprawnień SEP

Zaktualizowano: 16 lis 2022

W 2022 roku zaszły pewne dość istotne zmiany, związane z otrzymaniem tzw. uprawnień SEP, od pierwszego lipca bieżącego roku, Urząd Regulacji Energetyki dokonał istotnych zmian względem osób, które o takie uprawnienia się starają.


Jakie to zmiany?


Najważniejszą zmianą jest zmiana w której przed egzaminem Państwowym musimy przedstawić jeden z dokumentów:2. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eks- ploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksplo- atacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodo- wej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdza- jące doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.


Poszerzono również zakresy grup:


Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii
elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż
1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż
30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż
110 kV;
6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
7) urządzenia elektrotermiczne;
8) urządzenia do elektrolizy;
9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
10) elektryczna sieć trakcyjna;
11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do
sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;
14) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; 15) urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
16) urządzenia ochrony granic.Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW
i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW
i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
3) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW,
wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym
niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
5) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym
niż 500 kW;
6) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW,
wraz z urządzeniami pomocniczymi;
7) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
8) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
9) turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
10) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
11) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;
12) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie
wyższej niż 500 kW;
13) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;
14) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej
niż 500 kW;
15) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;
16) sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
17) sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
18) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
19) piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
20) urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego
wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;
21) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń,
instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20;
22) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
23) urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
24) urządzenia ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych,
urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu
płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły
gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
5) sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły
gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
9) turbiny gazowe;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci
wymienionych w pkt 1–9;
11) urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;
12) urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 
13) instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;
14) instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego; 15) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Zmiany zostały wprowadzone w życie i już są egzekwowane.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem tzw. uprawnień SEP, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty, skorzystaj ze specjalnej promocji -68% na szkolenia.

Życzymy wszystkim powodzenia na egzaminach i przede wszystkim bezpiecznej pracy.

3455 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page